Νομοθεσία

Οι εφαρμογές υπηρεσιών απεντόμωσης και μυοκτονίας διέπονται από σχετικό νομικό πλαίσιο, Νόμων και Διατάξεων. Πρόκειται για νομολογίες της Εθνικής Νομοθεσίας και Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναλυτικότερα:

Άδειες Καταπολέμησης Εντόμων και Τρωκτικών

Η ειδική άδεια καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους θεσπίστηκε με την Απόφαση 152347/3807/11.05.1981 του Υπουργού Γεωργίας. Τα σχετικά με τη χορήγηση των αδειών και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται καθορίζονται από την Εγκύκλιο 175053/15.07.1985 του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Γεωργίας.

Υ.Α. 152347/3807/11.05.1981 

Με την Υπουργική Απόφαση 183897/01.10.1985 (ΦΕΚ 655Β), θεσπίζεται ειδική άδεια για επιχειρήσεις που συγκροτούν συνεργεία καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους.

Υ.Α. 183897/01.10.1985

Τα σχετικά με τη διαδικασία ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρισης επαγγελματικής χρήσης βιοκτόνων σκευασμάτων με σκοπό την καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους περιγράφονται από την ΚΥΑ 323/4883/16.01.2015.

Κ.Υ.Α. 323/4883/16.01.2015

Βιοκτόνα και Απολυμαντικά Σκευάσματα

Η ειδική άδεια καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους θεσπίστηκε με την Απόφαση 152347/3807/11.05.1981 του Υπουργού Γεωργίας. Τα σχετικά με τη χορήγηση των αδειών και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται καθορίζονται από την Εγκύκλιο 175053/15.07.1985 του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Γεωργίας.

Προεδρικό Διάταγμα 205/ΦΕΚ 160/16.07.2001 (Οδηγία 98/8/ΕΚ)


Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) είναι η αρμόδια αρχή για αρκετούς τύπους απολυμαντικών

Χρήσιμα Στοιχεία

Αγίου Ανδρέου 12
Αγία Παρασκευή, 15 343

Newsletter