Διαγράμματα Ροής
Τεχνικές Εκθέσεις

Η DeBug Pest Control αναλαμβάνει τη σύνταξη Διαγραμμάτων Ροής και των αντίστοιχων Περιγραφικών τους Εκθέσεων, των επιχειρήσεων υγειονομικής σημασίας.

Την 23 Ιουνίου 2017 τέθηκε σε ισχύ η υπ’ αριθ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/21-06-2017 (ΦΕΚ 2161/τ.Β’/23-06-2017) «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων / ποτών και άλλες διατάξεις» Υπουργική Απόφαση (Νέα Υγειονομική Διάταξη), που αφορά τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών.

Οι επιχειρήσεις Επιπέδου Ι, ΙΙ και ΙΙΙ οφείλουν να τηρούν διαγράμματα ροής των διεργασιών της παραγωγικής τους διαδικασίας, συνοδευόμενα από αντίστοιχες περιγραφικές τους εκθέσεις, υπογεγραμμένα από Υγιεινολόγο Τ.Ε. (Επόπτη Δημόσιας Υγείας) ή επιστήμονα σχετικής ειδικότητας.

Οι επιχειρήσεις που εμπίπτουν σε ελέγχους από τις αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες κατατάσσονται σε τρία επίπεδα κινδύνου ανάλογα με τη φύση των διεργασιών, το μέγεθος αυτών και την κατηγορία πληθυσμού:

Επίπεδο Ι 

Χαμηλού κινδύνου

Επίπεδο ΙΙ 

Μεσαίου κινδύνου

Επίπεδο ΙΙΙ 

Υψηλού κινδύνου

Η περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας της επιχείρησης περιλαμβάνει:

Περιγραφή της υποδομής (χώροι, εξοπλισμός, κλπ.)

Αναφορά των προϊόντων κατά κατηγορίες προϊόντων που διαχειρίζεται η επιχείρηση

Περιγραφή του τρόπου παρασκευής, συσκευασίας και προσφοράς

Περιγραφή των κρίσιμων σημείων ελέγχου και των θερμοκρασιών στα ψυγεία

Για περισσότερες πληροφορίες ως προς την διαδικασία σύνταξης του Διαγράμματος Ροής και της Περιγραφικής Έκθεσης, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας.

Χρήσιμα Στοιχεία

Αγίου Ανδρέου 12
Αγία Παρασκευή, 15 343

Newsletter